Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Padel training Padel Fun44

Inschrijving en betaling

 1. Met het versturen van uw gegevens via het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met Padel Fun44
 2. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient rechtstreeks overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL87ABNA0591522357 ten name van Tennis Match.
 3. Na ontvangst van het lesgeld heeft u recht op deelname aan de padel trainingen van Padel Fun44
 4. Padel Fun44 behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren
 5. Bij niet tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn
 6. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld

Indeling

 1. De indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau
 2. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de eigenaar van Padel Fun44

Training

 1. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 2 lessen
 3. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les
 4. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 5. Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden
 6. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden
 7. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer

Aansprakelijkheid

 1. Harald de Vries, eigenaar van Padel Fun44, is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten

Tennistalenten Pieter en Frédérique